DE / CZ / SVK / PL
SLO / EN / CHI / AR
 
Novinky

Ökostrom Verordnung für das Jahr 2015
14.11.2014

Am Dienstag wurde die neue Ökostrom-Verordnung für das Jahr 2015 vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft erlassen. Der Hauptfokus der neuen Bestimmungen liegt dabei vor allem auf dem Photovoltaik Berei...
ARCHIV »

Zmena energie

Je možné meni? energiu úuto otázku necháme nezodpovedanú, poznáme ale…

Dobré dôvody pre prúud zo solárnej energie:

  • Nízke náklady: 1. V rámci technického vývoja a masovej výroby solárnych panelov/modulov klesli ceny solárnych elektráren až nato?ko, že sa investícoa do solárnej elektrárne vyplatí. Všechtky ostatne druhy elektrární (uho?né/vetrové/plynové/vodné/olejové/na biomasu/jaderné) sú spojené s vyššími investi?nymi a provoznymi nákladmi.

  • Nízke náklady: 2. Pre všetk ostatné spôsoby získavania energie platí nezávisle na nákladoch na elektrár?u, že náklady rastú, vid´ vývoj cien ropy, uhlía, plynu atd´´. v poslednych desa?ro?iach.

  • Disponibilita: Slne?ná energia je k dispozícii na celom svete a v závislosti na mieste môže úplne alebo ?iasto?ne dodáva? potrebné množstvo energie. Stupe? využitía sa v súvislosti so zlepšováním akumula?ných médií bude postupne zvyšova?.

  • Znášanlivos? s životným prostredím: Prevádzka solárnych elektrární je ur?ite bez emisií. Ani najlepšie filtra?né zariadenie elektráre? s fosilnými palivami neumož?uje neprítomnos? emisií. Iba získavanie týchto palív môže súvisie? s vážnými zásahmi do prírody. Zariadenie na biomasu zvýhod?uje velkoplošné pestovánie monokultur, ?o obmedzuje rozmanitos? druhov, neh?adiac na etické h?adisko, ked´ sa ?asto spa?ujú potraviny (obilie), aby se vyrobila energie. Neustálým sprievodcem jadrovej energie je rizikový faktor – ?lovek.

  • Možnosti použitia: Solárna energia možno privátne a podnikate?sky využíva? na kúrenie, klimatizáciu, ohrievanie vody, prevádzky strojov a na mnohé d´a?šie ú?ely.. Stále viac získáva na význame využitie, ktoré je nezávislé na sieti..

  • Poh?ad do budúcnosti: Celosvetový technický vývoj kladie stále vä?ší dôraz na najrozmanitejšíe výkonné solárne panely. Ako už bolo povedané, toto isté platí pre akumula?né médiá. Preto sa ved?a ve?kých elektrární stavajú tak isto hospodársky malé strešné inštalácie, a to aj bez subvencie..

KONTAKT    IMPRESSUM    KU STAHNUTIU    AGB Login
www.servus-solar.com
2014 © Všetky práva vyhradené.
webdesign by SYNAPSE5.COM