DE / CZ / SVK / PL
SLO / EN / CHI / AR
 
News

Ökostrom Verordnung für das Jahr 2015
14.11.2014

Am Dienstag wurde die neue Ökostrom-Verordnung für das Jahr 2015 vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft erlassen. Der Hauptfokus der neuen Bestimmungen liegt dabei vor allem auf dem Photovoltaik Berei...
NEWS ARCHIV »

Praca / nadzór

 

Na podstawie posiadanego do?wiadczenia i wiedzy, troszczymy si? o bezproblemow? prac? ka?dej instalacji, aby zapewni? wysokie zyski.
Konserwacja i utrzymanie
Nasz system przewidywania i unikania usterek pozwala nam na interwencj?, zanim awaria systemu dojdzie do skutku. Jednocze?nie, w ramach technicznego rozwoju, prowadzi to do optymalizacji osi?gni??. Ca?o?? stanowi nieprzerwany proces wsparcia i doradztwa.
Niskie koszty
s? bezpo?rednim nast?pstwem tego systemu, który mo?na elastycznie dopasowa? do lokalnych warunków
Nasza oferta w zakresie pracy i utrzymania instalacji obejmuje:
• Obs?ug? kontraktów z zakresu us?ug konserwacyjnych
• Kontrole wizualne
• Zarz?dzanie zleceniobiorcami
• Nadzór energetyczny
• Raporty ekonomiczno?ci
• Profilaktyczne programy konserwacyjne z kontrol? wydajno?ci systemu
• Dzia?ania w sytuacjach awaryjnych i utrzymanie systemu w zale?no?ci od potrzeb

KONTAKT    IMPRESSUM    DOWNLOADS    AGB Login
www.servus-solar.com
2014 © All rights reserved.
webdesign by SYNAPSE5.COM