DE / CZ / SVK / PL
SLO / EN / CHI / AR
 








News

Ökostrom Verordnung für das Jahr 2015
14.11.2014

Am Dienstag wurde die neue Ökostrom-Verordnung für das Jahr 2015 vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft erlassen. Der Hauptfokus der neuen Bestimmungen liegt dabei vor allem auf dem Photovoltaik Berei...
NEWS ARCHIV »

Przemiany energetyczne

Czy mo?na dokona? prze?omu w polityce energetycznej? Pozostawimy te pytanie bez odpowiedzi, znamy jednak...

Dobre argumenty przemawiaj?ce za pr?dem solarnym:

  • Oszcz?dno??: 1. Wraz z rozwojem technicznym i produkcj? masow? ogniw s?onecznych/modu?ów s?onecznych, ceny modu?ów fotowoltaicznych tak bardzo spad?y, ?e inwestycje w instalacje fotowoltaiczne s? op?acalne. Wszystkie inne rodzaje elektrowni (w?glowe / wiatrowe / gazowe / wodne / olejowe / j?drowe / wykorzystuj?ce biomas?) zwi?zane s? z odpowiednio wy?szymi kosztami inwestycji i obs?ugi.

  • Oszcz?dno??: 2. W przypadku wszystkich innych sposobów pozyskiwania energii, niezale?nie od kosztów instalacji, ceny rosn?, wystarczy spojrze? na kszta?towanie si? cen w ubieg?ych dziesi?cioleciach za rop?, w?giel, gaz itp.

  • Dost?pno??: Energia s?oneczna jest dost?pna na ca?ym ?wiecie i, w zale?no?ci od miejsca, mo?e pokry? zapotrzebowanie na energi? w ca?o?ci lub cz??ciowo. Dzi?ki unowocze?nianiu rozwi?za? magazynowania energii, stopie? wykorzystywania b?dzie si? stale zwi?ksza?.

  • Ochrona ?rodowiska: Przy pracy instalacji fotowoltaicznych nie dochodzi do emisji substancji szkodliwych. Nawet najlepsze filtry elektrowni korzystaj?cych z kopalnych ?róde?, nie wyeliminuj? emisji spalin. Ju? samo pozyskiwanie surowców poci?ga za sob? g??bok? ingerencj? w ?rodowisko naturalne. Wykorzystanie biomasy ??czy si? z wprowadzaniem monokultury, co stoi w sprzeczno?ci z ró?norodno?ci? gatunków, abstrahuj?c od etycznego punktu widzenia. Cz?sto pali si? produkty spo?ywcze (zbo?a), aby wyprodukowa? energi?. W przypadku energii j?drowej, zawsze mo?e zawie?? cz?owiek.

  • Mo?liwo?ci zastosowania: Energia s?oneczna mo?e by? wykorzystana do ogrzewania, klimatyzowania, gotowania wody, zasilania maszyn i wielu innych zastosowa? w ?yciu prywatnym i w przedsi?biorstwach. Coraz bardziej na znaczeniu zyskuje wykorzystanie niezale?ne od sieci.

  • Perspektywa: Globalny rozwój techniki przyczynia si? do produkcji coraz wydajniejszych ogniw s?onecznych. Jak ju? wspomniano, to samo dotyczy magazynowania energii. Dzi?ki temu, oprócz du?ych instalacji, równie? ma?e instalacje dachowe b?d? coraz bardziej op?acalne - równie? bez dotacji.

KONTAKT    IMPRESSUM    DOWNLOADS    AGB Login
www.servus-solar.com
2014 © All rights reserved.
webdesign by SYNAPSE5.COM