DE / CZ / SVK / PL
SLO / EN / CHI / AR
 
News

Ökostrom Verordnung für das Jahr 2015
14.11.2014

Am Dienstag wurde die neue Ökostrom-Verordnung für das Jahr 2015 vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft erlassen. Der Hauptfokus der neuen Bestimmungen liegt dabei vor allem auf dem Photovoltaik Berei...
NEWS ARCHIV »

Konstrukcja wsporcza

Servus - Solar systemy monta?owe/konstrukcje wsporcze na wolnym terenie
Servus - Solar tworzy konstrukcje wsporcze pod instalacje na wolnym terenie, konstrukcje jedno- i dwuno?ne.
Nale?y podkre?li? w?a?ciwo?ci wyj?tkowej, jednono?nej konstrukcji stalowo-aluminiowej, na której montowane s? modu?y fotowoltaiczne. Obci??enia wiatrem i ?niegiem przekazywane s? na zamocowane w pod?o?u profile o d?ugo?ci 1,8 m. Jednocze?nie stosowana jest ochrona antykorozyjna elementów konstrukcji. Dzi?ki temu, równie? konstrukcja wsporcza nie tylko nie wymaga obs?ugi przez ca?y okres u?ytkowania elektrowni, ale równie? w odleg?ej przysz?o?ci b?dzie si? ca?kowicie nadawa?a do recyklingu - my?l?cy nowocze?nie dbaj? o kolejne pokolenia. Wzgl?dnie ostry k?t ustawienia modu?ów fotowoltaicznych wynosi 30°, takie rozwi?zanie umo?liwia czerpanie korzy?ci ze s?o?ca - prawie prostopad?e o?wietlenie przez wi?ksz? cz??? roku - oraz umo?liwia ?atwe usuni?cie ?niegu, jak równie? maksymalne wykorzystanie powierzchni. Mo?liwe jest zachowanie jednolitego - 8,7 m - odst?pu mi?dzy rz?dami modu?ów, przy takim ustawieniu wzajemne zacienienie jest wyeliminowane w 99%.

Potrzeby klienta s? naszym wyznacznikiem.
Konstrukcje wsporcze na wolnym terenie
Oferujemy konstrukcje wsporcze na wolnym terenie (systemy monta?owe) na niezabudowanych powierzchniach (instalacje fotowoltaiczne na wolnym terenie /na powierzchniach niezabudowanych - elektrownie s?oneczne):

• Konstrukcje wsporcze osadzane za pomoc? kafara
• Konstrukcje wsporcze osadzane na fundamencie betonowymZalety naszych konstrukcji wsporczych na wolnym terenie
• Wysoka jako?? materia?ów aluminiowych i stali cynkowanej ogniowo.
• Prosty i szybki monta? pojedynczych komponentów.
• Mo?liwo?? regulacji wysoko?ci i k?ta nachylenia.
• Mierzalna statyka wed?ug Eurocode/ DIN

Servus - Solar oferuje wsparcie w zakresie bada? pod?o?a (ekspertyza pod?o?a, próbne palowanie, nawiercanie ska?), obliczenia warto?ci statycznych oraz analizy prawnej w zakresie zezwole? budowlanych.

Konstrukcja jest przewidziana na nast?puj?ce obci??enia:
• Obci??enie ?niegiem - 1,5kN/m?
• Obci??enie wiatrem - 0,48 kN/m?
W ka?dym projekcie polecane jest wsparcie doradcze ze strony in?yniera odpowiedzialnego za planowanie. Servus - Solar oferuje wsparcie w zakresie bada? pod?o?a (ekspertyza pod?o?a, próbne palowanie, nawiercanie ska?), obliczenia warto?ci statycznych oraz analizy prawnej w zakresie zezwole? budowlanych.W zakres naszych us?ug wchodz? kompletne prace monta?owe:
- Projektowanie sto?ów
- Palowanie
- Monta? konstrukcji wsporczej
- Monta? modu?ów/sto?ów

Wysokiej jako?ci materia?y stosowane w konstrukcjach na wolnym terenie, zapewniaj? d?ugoletni? i niezawodn? funkcjonalno??.
Konstrukcja wsporcza (stela?) modu?ów fotowoltaicznych sk?ada si? z ocynkowanej ramy stalowej, aluminiowych wsporników poziomych i pionowych oraz z elementów mocuj?cych (??cz?cych) ze stali szlachetnej.
Rama stalowa osadzana jest w pod?o?u za pomoc? maszyn, przy czym g??boko?? osadzenia zale?y od konkretnych warunków lokalnych i determinowana jest przez ud?wig pod?o?a oraz przez obci??enia ?niegiem i wiatrem.
Krata z profili aluminiowych instalowana jest na ramie stalowej. Krata jest mocowana do ramy stalowej za pomoc? wsporników.
Instalacje na powierzchniach niezabudowanych / elektrownie s?oneczne na wolnym terenie konstrukcja wsporcza
Servus - Solar systemy monta?owe/konstrukcje wsporcze - dachowe

 

Servus - Solar produkuje wszelkiego rodzaju uchwyty monta?owe (przeznaczone do dachów sko?nych), systemy monta?owe i mocuj?ce paneli fotowoltaicznych, przeznaczone do konstrukcji wsporczych, instalowanych na dachach (p?askich i sko?nych) Nasze haki monta?owe wykonane s? z wysokiej jako?ci stali szlachetnej 1.4301. Posiadamy klientów w ca?ej Europie.
Servus - Solar wykonuje równie? konstrukcje wsporcze dla instalacji na wolnym terenie - jedno- i dwuno?nych.
Potrzeby klienta s? naszym wyznacznikiem.
Servus - Solar oferuje systemy mocuj?ce stosowane w:
• dachach, dachach sko?nych / dachowa konstrukcja wsporcza / klemy Kalzip / adapter monta?owy
• systemach na dachy p?askie / konstrukcje wsporcze na dachy p?askie
• systemach na wolnym terenie / monta? na wolnym terenie / systemy na terenie niezabudowanym / instalacja na terenie niezabudowanym, instalacja na wolnym terenie
• systemach monta?owych modu?ów na niezabudowanym terenie / na wolnym terenie

W ofercie Servus-Solar znajd? Pa?stwo:
• uchwyty monta?owe do dachów krytych standardow? dachówk? - regulowane uchwyty
• uchwyty do dachówki karpiówki i dachu ?upkowego
• uchwyty ze ??obkowaniem
• klemy Kalzip /Blechfalzklema
• regulowane uchwyty do nietypowych dachówek
• uchwyty do dachów pofalowanych, do blachy falistej
• mocowanie modu?ów do szyn
• uchwyty do blach trapezowych
• ??czniki, naro?niki, adaptery, klemy Kalzip i inne
• szyny monta?owe (profile no?ne)
• klemy ?rodkowe, klemy ko?cowe
• klemy laminatowe do modu?ów cienkowarstwowych
• stela?e do dachów p?askich
• wsporniki profili aluminiowych
• cz??ci monta?owe do instalacji na wolnym terenie

KONTAKT    IMPRESSUM    DOWNLOADS    AGB Login
www.servus-solar.com
2014 © All rights reserved.
webdesign by SYNAPSE5.COM