DE / CZ / SVK / PL
SLO / EN / CHI / AR
 
News

Ökostrom Verordnung für das Jahr 2015
14.11.2014

Am Dienstag wurde die neue Ökostrom-Verordnung für das Jahr 2015 vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft erlassen. Der Hauptfokus der neuen Bestimmungen liegt dabei vor allem auf dem Photovoltaik Berei...
NEWS ARCHIV »

Planowanie i projektowanie

• Prostoliniowe zarz?dzanie projektem i jako?ci? w oparciu o obszerne do?wiadczenie praktyczne i sprawdzone struktury
• Niemiecka i austriacka sztuka in?ynierii i zarz?dzania; mi?dzynarodowy zespó? specjalistów odpowiedzialnych za lokaln? realizacj?
• ?cis?e odniesienie do wymaga? projektowych klientów
• Zró?nicowane modele rozwoju, ??cznie z projektowaniem na niezabudowanych powierzchniach, wspóln? prac? rozwojow? i, w zale?no?ci od potrzeb, przej?cie projektu
• Opracowanie analiz topograficznych i ekspertyz
• Idealne dopasowanie terenu, instalacji i modu?ów
• Symulacje zacienienia
• Dzia?ania prowadzone globalnie i sterowane centralnie
• Kontrola kosztów i pewno?? dzi?ki uczciwym i standardowym umowom
• Zachowanie norm przemys?owych oraz norm bezpiecze?stwa, ju? na etapie planowania

KONTAKT    IMPRESSUM    DOWNLOADS    AGB Login
www.servus-solar.com
2014 © All rights reserved.
webdesign by SYNAPSE5.COM