DE / CZ / SVK / PL
SLO / EN / CHI / AR
 
Aktuality

Ökostrom Verordnung für das Jahr 2015
14.11.2014

Am Dienstag wurde die neue Ökostrom-Verordnung für das Jahr 2015 vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft erlassen. Der Hauptfokus der neuen Bestimmungen liegt dabei vor allem auf dem Photovoltaik Berei...
Archiv »

?ízení provozu / kontrola

S našimi zkušenostmi a znalostmi zajiš?ujeme hladkou funkci každého za?ízení, aby byly zaru?eny trvale solidní zisky.
Koncept údržby a servisu
Na základ? našeho prozíravého konceptu optimalizace a p?edcházení poruchám zasahujeme ješt? d?íve, než dojde k výpadk?m systému. To sou?asn? vede v rámci technického vývoje k optimalizaci služeb. Celé to chápeme jako nep?etržitý podp?rný a poradenský proces.
Nižší náklady
jsou p?ímým následkem tohoto konceptu, který se p?izp?sobuje místním podmínkám
Spektrum našich služeb v oblasti provozu a údržby zahrnuje
• správu smluv o údržb?
• vizuální kontroly
• ?ešení ?ízení dodavatel?
• servis spojený s kontrolou energie
• zprávy o hospodárnosti
• preventivní programy údržby s kontrolou systémových služeb
• nouzová opat?ení a údržbu v p?ípad? pot?eby

KONTAKT    IMPRESSUM    KE STAĹ˝ENĂŤ    AGB Login
www.servus-solar.com
2014 © Všechna práva vyhrazena.
webdesign by SYNAPSE5.COM