DE / CZ / SVK / PL
SLO / EN / CHI / AR
 
Aktuality

Ökostrom Verordnung für das Jahr 2015
14.11.2014

Am Dienstag wurde die neue Ökostrom-Verordnung für das Jahr 2015 vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft erlassen. Der Hauptfokus der neuen Bestimmungen liegt dabei vor allem auf dem Photovoltaik Berei...
Archiv »

Zm?na energie

 

Lze energii m?nit? Tuto otázku necháme nezodpov?zenou, známe ale…

Dobré d?vody pro proud ze solární energie:

  • Nízké náklady: 1. V rámci technického vývoje a masové výroby solárních panel?/modul? klesly ceny solárních elektráren již natolik, že se investice do solární elektrárny vyplatí. Všechny ostatní druhy elektráren (uhelné/v?trné/plynové/vodní/olejové/na biomasu/jaderné) jsou spojeny s vyššími investi?ními a provozními náklady.

  • Nízké náklady: 2. Pro všechny ostatní zp?soby získávání energie platí nezávisle na nákladech na elektrárnu, že náklady rostou, viz vývoj cen ropy, uhlí, plynu atd. v posledních desetiletích.

  • Disponibilita: Slune?ní energie je k dispozici na celém sv?t? a v závislosti na míst? m?že úpln? nebo ?áste?n? dodávat pot?ebné množství energie. Stupe? využití se v souvislosti se zlepšováním akumula?ních médií bude postupn? zvyšovat.

  • Snášenlivost s životním prost?edím: Provoz solárních elektráren je naprosto bez emisí. Ani nejlepší filtra?ní za?ízení elektráren s fosilními palivy neumož?uje nep?ítomnost emisí. Již získávání t?chto paliv m?že souviset s vážnými zásahy do p?írody. Za?ízení na biomasu zvýhod?ují velkoplošné p?stování monokultur, což omezuje rozmanitost druh?, nehled? na etické hledisko, když se ?asto spalují potraviny (obilí), aby se vyrobila energie. Neustálým pr?vodcem jaderné energie je rizikový faktor – ?lov?k.

  • Možnosti použití: Solární energii lze privátn? a podnikatelsky využívat k topení, klimatizaci, oh?evu vody, provozu stroj? a mnoha dalším ú?el?m. Stále více získává na významu využití, které je nezávislé na síti.

  • Výhled do budoucnosti: Celosv?tový technický vývoj klade stále v?tší d?raz na nejrozmanit?jší výkonné solární panely. Jak již bylo ?e?eno, totéž platí pro akumula?ní média. Proto se vedle velkých elektráren stávají stejn? hospodárnými také malé st?ešní instalace, a to i bez subvencí.

KONTAKT    IMPRESSUM    KE STAĹ˝ENĂŤ    AGB Login
www.servus-solar.com
2014 © Všechna práva vyhrazena.
webdesign by SYNAPSE5.COM